FAVORITEN Festival 2020

Save the Date: 10.-20.9. in Dortmund

Programme PDF

Under the heading WHILE WE ARE WORKING, FAV20 invites visitors to explore different aspects of working and not­working in the arts and in society. More than 20 outstan­ding projects from the fields of dance, theatre, performance and the visual arts encourage thinking differently about work: Artists initiate a dance of invisible stagehands in EVERYTHING BUT SOLO, take a closer look at piecework in AKKORDARBEIT IM HALBVERBRANNTEN WALD and initiate the collapse of the global economy in AUFSTAND AUS DER KÜCHE. They contemplate the dustiness of the INNENLEBEN EINES STAUBSAUGERBEUTELS, call property and possession into question in WOHNUNGSBE­SICHTIGUNG and overwrite old systems in the REALITY SHOW. Artists team up with eroticized and exoticized dancers – DANSÖZ or WITCHES – or lend each other a hand in SCREWING BITCHES. In some cases, they meet at the crossroads of cultures and gender, as in ATARA or in the Turkish oil­wrestling ring of KIRKPI­NAR. They oppose racist labels in METAMORPHOSE, celebrate the potentials of DEFINING IDENTITY and explore fluid masculinity in LOVE ME HARDER. Mean­while resistance is forming against productivity and property: in the unemployed ARBEITSLOSENBALLETT, at everyone’s OPER FÜR ALLE, in DREAMS IN A CLOUDY SPACE or in the pensive SCHLAFLABOR. When did all this work begin? Already at the dawn of SCHÖPFUNG? The time to act has come: to practice simple mechanisms of disruption with ACCIDENT EXERCISES, endure the tension between rehearsal and performance with YOU ARE GROUP or ask what “integra­tion” really means: MAŞALLAH DORTMUND!

FAV20, WHILE WE ARE WORKING başlığı altında ziyaretçileri, sanatta ve toplumda işin ve işsizliğin farklı oyutlarını keşfe çağırıyor. Dans, tiyatro, performans ve görsel sanatlar alanlarından yirmiden fazla heyecan verici proje, işe farklı bir açıdan bakmayı özendiriyor. EVERYTHING BUT SOLO’da sanatçılar görünmeyen teknisyenleri dans ettiriyor, AKKORDARBEIT IM HALBVERBRANNTEN WALD’de güvencesiz işler mercek altına alınıyor ve AUFSTAND AUS DER KÜCHE’de küresel ekonomi çökertiliyor. INNENLEBEN EINES STAUBSAUGERBEU-TELS’da toz enine boyuna inceleniyor, WOHNUNGSBE-SICHTIGUNG’da mülk ve mülkiyet sorgulanıyor ve REALITY SHOW’da eski sistemlerin üzerine bir çizik atılıyor. Sanatçılar DANSÖZ ve WITCHES’da erotize ve egzotize edilmiş dansçılarla omuz omuza veriyor veya SCREWING BITCHES’da olduğu gibi birbirlerinin elinden tutuyor. Bazen de ATARA’da veya Türk yağlı güreş meydanı KIRKPI-NAR’da olduğu gibi kültürlerin ve toplumsal cinsiyet kalıplarınınkavşak noktalarında buluşuyor. METAMORPHOSE’da ırkçı önyargılara karşı çıkıyor, DEFINING IDENTITY’de gizli cevherler kutlanıyor ve LOVE ME HARDER’da akışkan maskülenlik keşfediliyor. Böylece üretkenliğe ve mülkiyete karşı bir direniş şekilleniyor: işsiz ARBEITSLOSENBALLET’de, herkes için OPER FÜR ALLE’de, DREAMS IN A CLOUDY SPACE’de veya dalgın SCHLAF-LABOR’da. Bu kadar iş ne zaman ortaya çıktı? Tam da SCHÖPFUNG’un (BİTKİNLİĞİN) şafağında mı? Eylem zamanı geldi: ACCI-DENT EXERCISES’da kargaşanın basit mekanizmalarını deneyimleyebi-lir, YOU ARE GROUP’da provayla gösteri arasındaki gerilimlere göğüs gerebilir veya “entegrasyonun” gerçekten ne anlama geldiğini sorabilirsiniz: MAŞALLAH DORTMUND!

Swoosh Lieu: Everything but Solo, 10. + 11.9. 7 pm

The feminist collective Swoosh Lieu invites 4 stagehands to dance and focuses the spotlight on the invisible actions backstage.

Feminist kolektif Swoosh Lieu dört teknisyeni dans etmeleri için sahneye davet ediyor ve spot ışıklarını sahne arkasındaki görünmeyen eylemlere çeviriyor.

WHY NOT? Kollektiv: WHY NOT? Reality Show, 10.9. 9 pm

Between music, dance and media art – between past and present – WHY NOT? unravels new global networks and overwrites old systems.

Müzik, dans ve medya sanatı -geçmiş ve gelecek- arasında. NEDEN OLMASIN? Yeni küresel şebekeleri/ağları deşifre ediyor ve eski sistemlerin üstüne bir çizik atıyor.

caner teker: Kırkpınar, 10.9. 9.30 pm, 13.9. 10.30 pm

The signs point to Yağlı Güreş, Turkish oil wrestling. caner teker builds hypermasculine spaces to break open existing norms, to make room for vulnerability.

Tabelalar Yağlı Güreş’i gösteriyor. caner teker mevcut normları kırıp kırılganlığa yer açmak için hipermaskülen alanlar inşa ediyor.


CHICKS*: LOVE ME HARDER, 11.9. 9 pm + 12.9. 9.30 pm

What are you feeling when you hear a breathing body? LOVE ME HARDER is searching for a queer, fluid version of male* eroticism: How do we desire?

Nefes alan bir beden duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? LOVE ME HARDER erkek* erotizminin kuir, akışkan bir versiyonunun peşinden gidiyor: Nasıl arzuluyoruz?

Philine Velhagen: Wohnungsbesichtigung, 11. - 13.9. 7 pm

Extend your elbows, put on the headphones and get ready for a tour of the apartment – a walk-in on-site radio play installation.

Ellerinizi uzatın, kulaklıklarınızı takın ve dairenin içini gezmeye hazır olun – yürüyerek gezdiğiniz bir radyo oyunu enstalasyonu.
 

Ursina Tossi: Witches, 11.9. 9.30 pm + 12.9. 9.30 pm

In an unbridled dance through the corporeal history of the witch, history collides with pop-culture, fantasy meets science fiction, capitalism clashes with feminist struggles.

Cadının bedensel tarihi üzerinden geminden boşanmış bir dans. Tarih pop kültürüyle iç içe geçiyor, fantazi bilim kurguyla buluşuyor, kapitalizm feminist mücadeleyle çatışıyor.


Reut Shemesh: ATARA, 12. + 13.9. 8 pm

A rousing dance performance presenting and questioning contemporary Orthodox Jewish and secular images of women.

Günümüz Ortodoks Yahudi ve seküler kadın imgelerini sergileyen ve sorgulayan, tüyleri diken diken eden bir dans gösterisi.

äöü: Aus dem Innenleben eines Staubsaugerbeutels, 12. + 13.9. 6 pm

Dust: work or aesthetics? äöü dissect the Black Box manufacturer of vacuum cleaner bags and with it, our everyday lives. An operetta, a vacuum cleaner concert, explosions of light.

Toz: iş mi estetik mi? äöü elektrikli süpürgeler için toz torbası üreten Black Box’ı ve beraberinde günlük hayatlarımızı ince ince doğruyor. Bir operet, bir elektrikli süpürge konseri, ışık patlamaları.

Ortmann/ Ribbe/ Hantschel: Aufstand in der Küche, 12. + 13.9. 5 - 8 pm

This multimedia long-term re-enactment project shakes the foundations of capitalism from within the kitchen, based on Martha Rosler's video piece "Semiotics of the Kitchen" (1975).

Bu uzun vadeli multimedya yeniden canlandırma projesi, Martha Rosler’in “Semiotics of the Kitchen” videosundan yola çıkarak mutfağın içinden kapitalizmin köklerini sarsıyor.


Screwing Bitches: Werkstatt, 12. + 13.9. 4 - 10 pm

Listen to female car mechanics, car owners or calendar models discuss their work experiences in the feminist garage.

Feminist garajdaki deneyimleri üzerine konuşan araba tamir eden veya kullanan kadınları ve takvim modellerini dinleyin.


David Guy Kono: Metamorphose, 16. + 17.9. 7 pm

Metamorphosis brings together Kafka's The Metamorphosis and shared experiences of exile.

Metamorphosis Kafka’nın Dönüşüm’ü ve ortak sürgünlük deneyimlerini bir araya getiriyor.


Antje Velsinger: dreams in a cloudy space, 16. + 17.9. 9 pm

Poetic multimedia performance about what can be won from encounters between young and ageing bodies beyond a focus on efficiency.

Genç ve yaşlanan bedenlerin karşılaşmalarından verimlilikten öte ne çıkabileceğine dair şiirsel bir multimedya gösterisi.
 

Tunay Önder: Maşallah Dortmund, 17.–20.9.

Multi-faceted and nomadic event series in tea rooms and shisha bars to canakize culture.

Kültürün kanaklaştığı kahvehaneler ve nargile barlarda çok yönlü ve göçebe etkinlikler dizisi.
 

Transnational Ensemble Labsa: Schlaflabor, 17.–20.9.

The sleep laboratory invites people to collectively resist the dictate of increased productivity: by researching and dreaming, by creating objects and situations.

Uyku laboratuvarı insanları artan üretkenliğin diktatörlüğüne topluca direnmeye çağırıyor: araştırarak ve rüya görerek, nesneler ve durumlar yaratarak.

YOU ARE GROUP: [work], 17.9. 7 pm + 18.9. 6 pm

YOU ARE GROUP explores the tensions between rehearsal and performance, work, art and means of production: [work].

YOU ARE GROUP provayla gösteri; iş ve sanatla üretim araçları arasındaki gerilimleri keşfediyor.

Nesrin Tanç: Akkordarbeit im halb verbrannten Wald, 17.9. 9 pm

Lecture-performance about cultural workers from Turkey/ Anatolia/ Mesopotamia in the Ruhr Area.

Türkiye’den, Anadolu’dan, Mezopotamya’dan Ruhr bölgesine gelen kültür işçileri hakkında bir sunum-performans.


Thomas Lehmen: Erstes Oberhausener Arbeitslosenballett in Dortmund, 17.–20.9.

Thomas Lehmen calls for the first Dortmund ballet of the unemployed – who proclaim: "We’ll do everything for our city – even art!

Thomas Lehmen Dortmund’un ilk işsizler balesine davet ediyor. Sloganları şu: “Sizin için her şeyi yaparız - sanatı bile!

Tümay Kılınçel: Dansöz, 18.9. 7.30 pm + 19.9. 6 pm

Impressive solo about the reintegration of belly dance into the western dance canon.

Göbek dansının batı dans kanonuna yeniden entegrasyonu üzerine etkileyici bir solo gösteri.

Saskia Rudat: Defining (i) dentity olo dentity oio dentity (l) dentity, 18.9. 9 pm + 19.9. 10.30 pm

Motivated by great disbelief, Saskia Rudat negotiates binary gender boxes and sexuality myths with humor, personality and rock'n'roll.

Saskia Rudaf, inançsızlıktan gelen büyük bir motivasyonla, ikili toplumsal cinsiyet kalıplarını ve cinsellik mitlerini mizah, kişisellik ve rock’n’rolla karıştırıp masaya yatırıyor.

Rotterdam Presenta: Accident exercises, 19.9. 7.30 pm + 20.9. 8 pm

Rotterdam Presenta fully throw their bodies into exploring risk and rehearsing the accidental, the faux pas and the moment of collision.

Rotterdam Presenta, riski keşfetmek ve tesadüfi olanın, utanç anının ve çarpışma anının provasını yapmak için bedenlerini tümüyle ortaya atıyor.

HARTMANNMUELLER: Die Schöpfung, 19. + 20.9. 9 pm

Is humanity really the crown of creation? A performative exploration of the space between nature and society.

İnsanlık gerçekten yaratımın en uç noktası mı? Doğa ve toplum arasındaki alanın performansla keşfi.

KGI: Und jetzt alle – eine Oper! 20.9. 6 pm

An opera performance about the pleasure and frustrations of work, about work myths and work heroes, unemployment and work mania.

İşten alınan keyif ve işten kaynaklanan hayal kırıklıkları, işteki mitler ve kahramanlar, işsizlik ve işkoliklik üzerine bir opera gösterisi.

Arbeit am Apparat, 10.–20.9.

Group show in which invited works are pushing our everyday structures and question institional boundaries.

Davet edilen işlerin günlük hayatımızdaki yapıları zorladığı ve kurumsal sınırları sorguladığı toplu bir gösteri.